Αλλαγές στις Άμεσες Ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς Αλλάζει ο Ορισμός του Ενεργού Αγρότη


 

Αλλαγές στις διαδικασίες χορήγησης άμεσων ενισχύσεων, βάσει του ΟΣΔΕ, για τις αιτήσεις του 2023 όσον αφορά τον ορισμό του ενεργού αγρότη και την κατανομή εθνικού αποθέματος σε νεοεισερχόμενους, προβλέπει τροποποιητική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την δεύτερη τροποποίηση της εγκυκλίου, προβλέπεται ότι άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε ενεργούς αγρότες.

«Ενεργοί αγρότες»

Ενεργός αγρότης είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική δραστηριότητα και που πληροί μία τουλάχιστον από τις παρακάτω  προϋποθέσεις:

α. Αγρότες που έλαβαν άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000 ευρώ για το οικονομικό έτος των αιτήσεων 2022.

β. Αγρότες, οι οποίοι/-ες έλαβαν για το οικονομικό έτος αιτήσεων 2022 άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ και αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το φορολογικό έτος 2022.

γ. Αγρότες, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι το εισόδημα που απέκτησαν από γεωργικές δραστηριότητες κατά το φορολογικό έτος 2022 είναι τουλάχιστον 10% έναντι των συνολικών εσόδων που απέκτησαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως της λήψης ή μη άμεσων ενισχύσεων κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (2022).

Δεν θεωρούνται ως «ενεργοί γεωργοί» όσοι λαμβάνουν ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ και διευθύνουν εταιρείες που δεν έχουν κύριο στόχο τους τη γεωργία (αεροδρόμια, κάμπινγκ, ξενοδοχεία, γήπεδα, κτηματομεσιτικές εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα). Παρ’ όλα αυτά θεωρούνται ως «ενεργοί γεωργοί» οι γεωργοί που διευθύνουν τους παραπάνω τύπους επιχειρήσεων, εφόσον οι γεωργικές δραστηριότητες τους αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Ο έλεγχος γίνεται βάσει των δεδομένων που τηρούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Εθνικό απόθεμα

Οι αλλαγές στο «εθνικό απόθεμα» αφορούν στο νεοεισερχόμενο/η γεωργό:

  • Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει οικονομικό διαχειριστή/στρια που πληροί το κριτήριο του/της νεοεισερχόμενου/-ης γεωργού και  έλαβε το 2015 ή το 2017 ή το 2018  ή το 2019 ή το 2020 ή το 2021 ή το 2022 ΔΒΕ από το ΕΑ ή ΠΜΟ ως ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός διαχειριστής/-στρια άλλου ΝΠ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
  • Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο που ήταν οικονομικός διαχειριστής/-στρια σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε ΔΒΕ ή ΠΜΟ από το ΕΑ το 2015 ή το 2017 ή το2018 ή το 2019, ή το 2020, ή το 2021 ή το 2022 το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν κρίνονται δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2023 γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί, οι οποίοι/-ες  έχουν λάβει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους στον περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος ως ΦΠ ή ως ΝΠ ή για λογαριασμό κάποιου ΝΠ (ως διαχειριστές/-στριες) από το εθνικό απόθεμα τα έτη 2015 ή 2017 ή 2018 ή 2019 ή 2020 ή 2021 ή 2022.


Αλλαγές στις Άμεσες Ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς Αλλάζει ο Ορισμός του Ενεργού Αγρότη
Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال