Πότε ραντίζουμε την ελιά για καρπόδεση και με ποια σκευάσματα ;


 

Πότε ραντίζουμε την ελιά για καρπόδεση;

Όπως γνωρίζουμε όλοι η καλή πραγωγή της ελιάς , όπως και όλων των καλλιεργειών , εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καλή ανθοφορία και την καρπόδεση των άνθεων.

Η ελιά παρουσιάζει το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας , που σημαίνει ότι μία χρονιά εμφανίζει πλούσια παραγωγή , ενώ την επόμενη πολύ μειωμένη.

Ένα ώριμο δεντρο ελιάς στο στάδιο της πλήρους ανθοφορίας έχει έως και 500.000 άνθη.Από αυτά μόνο το 10-15% καταλήγει σε καρπόδεση , ενώ μόνο το 2% περίπου δίνει την ποιοτική παραγωγή της χρονιάς.

Καταλαβαίνουμε , λοιπόν , πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ένα σωστό πρόγραμμα λίπανσης ώστε να έχουμε καλή καρπόδεση της ελιάς , με αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή!

Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η ανθοφορία και η καρπόδεση της ελιάς ;

Η καρπόδεση της ελιάς είναι μία ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.

Δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο της ανθοφορίας και η εδαφική υγρασία.

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι όταν την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες και έντονοι άνεμοι τα άνθη της ελιάς δεν μπορούν να γονιμοποιηθούν ικανοποιητικά. Το ίδιο συμβαίνει και όταν αυτή την περίοδο δεν υπάρχει η απαιτούμενη υγρασία στο έδαφος.

Δε θα σταθούμε σε αυτό το άρθρο , όμως , σε αυτούς τους παράγοντες αλλά στον τρίτο και σημαντικότερο: στη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων.

Για να εξασφαλίσουμε ικανοποιητική καρπόδεση της ελιάς πρέπει την περίοδο της ανθοφορίας να υπάρχουν διαθέσιμα στο δέντρο όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

Πρέπει να έχουμε λιπάνει ικανοποιητικά από πριν τις ελιές μας με λιπάσματα πλούσια σε άζωτο , φώσφορο και κάλιο.Ιδιαίτερα το άζωτο και ο φώσφορος παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο κυρίως στα νεαρά δέντρα ελιάς.

Το πιο σημαντικό ιχνοστοιχείο για την παραγωγή της ελιάς είναι αναμφίβολα το βόριο και μαζί με τον ψευδάργυρο παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στην βλάστηση της γύρης , την επικονίαση , την καρπόδεση και τελικά στην παραγωγή και στην ποιότητα των καρπών!

Σε περίπτωση τροφοπένιας βορίου και ψευδαργύρου παρατηρείται καρπόπτωση , μικροί και παραμορφωμένοι καρποί , φυλλόπτωση και ξήρανση βλάστών.

Πάμε να δούμε τώρα πότε πρέπει να ραντίζουμε τις ελιές για ικανοποιητική καρπόδεση και με ποια συγκεκριμένα σκευάσματα.

Τα πιο σημαντικά ραντίσματα που πρέπει να κάνουμε για ικανοποιητική καρπόδεση είναι τρία.

  • Το πρώτο ράντισμα γίνεται κατά την εναρξη της καρποφορίας
  • Το δεύτερο στο στάδιο της καρπόδεσης
  • Και το τρίτο μετασυλλεκτικά.

 

Στα δύο πρώτα ραντίσματα είναι ιδανικότερο να χρησιμοποιήσουμε ένα ποιοτικό διαφυλλικό λίπασμα βορίου ψευδαργύρου.Έχει αποδειχθεί πολλές φορές στην πράξη ότι τα σκευάσματα βορίου-ψευδαρύρου-μολυβαδαινίου είναι ίσως η καλύτερη επιλογή για την καρπόδεση της ελιάς.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال