Έφτασε ο Καιρός για Φροντίδες στους Οπωρώνες Πυρηνόκαρπων

 


Φροντίδες για μείωση των αρχικών μολυσμάτων στα πυρηνόκαρπα

Καιρός για φροντίδες στους οπωρώνες πυρηνόκαρπων σηµατοδοτεί ο ουσιαστικός χειµώνας που εγκαταστάθηκε στη χώρα τις τελευταίες εβδοµάδες.

Οι χειµερινές επεµβάσεις, που αφορούν καλλιεργητικά µέτρα και ψεκασµούς, προτείνονται την εποχή αυτή που οι εν λόγω καλλιέργειες βρίσκονται ακόµη στην κατάσταση του λήθαργου και έχουν σκοπό να µειώσουν τους αρχικούς πληθυσµούς των εχθρών (έντοµα, ακάρεα), καθώς και τα αρχικά µολύσµατα των ασθενειών (φυτοπαθογόνοι µύκητες και βακτήρια). Έτσι, κατά τη νέα βλαστική περίοδο η αντιµετώπιση αυτών των φυτοπαρασίτων αποβαίνει αποτελεσµατικότερη και συχνά είναι λιγότερο αναγκαία, σύµφωνα µε τα όσα επισηµαίνουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου.

Με ήπιο καιρό το κλάδεµα

Για την καταπολέµηση µυκητολογικών ασθενειών, όπως εξώασκος, κορύνεο, φαιά σήψη και βακτηριακό έλκος, συνιστώνται την εποχή αυτή τα εξής:

Το κλάδεµα να γίνεται µε ξηρό και ήπιο θερµοκρασιακά καιρό και µε τρόπο, ώστε να διευκολύνεται αργότερα ο αερισµός της κόµης των δένδρων.

Κατά τη διαδικασία του κλαδέµατος να αφαιρούνται πλήρως και να καταστρέφονται όλοι οι προσβεβληµένοι βλαστοί, κλάδοι καθώς και οι µουµιοποιηµένοι καρποί που παραµένουν στα δένδρα, αλλά και εκείνοι που είναι πεσµένοι στο έδαφος.

∆ένδρα µε µεγάλης έκτασης προσβολή από τις ανωτέρω ασθένειες πρέπει να εκριζώνονται και να καίγονται άµεσα.

Άµεση προστασία των µεγάλων τοµών κλαδέµατος µε κατάλληλα µυκητοκτόνα, καθώς και απολύµανση των εργαλείων κλαδέµατος µε εµβάπτιση σε υδατικό διάλυµα χλωρίνης 10%.

Μετά το κλάδεµα, ψεκασµός πλήρους κάλυψης των δένδρων µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο χαλκούχο ή άλλης κατηγορίας σκεύασµα (ανάλογα µε την περίπτωση) και επανάληψη εφόσον χρειάζεται µετά από 10 - 14 ηµέρες. Οι επεµβάσεις καλό είναι να εφαρµόζονται µέχρι το φούσκωµα των µατιών, µε ξηρό καιρό και θερµοκρασία υψηλότερη από 5ΟC.

Ψεκασµός µε ορυκτέλαιο κατά της βαµβακάδας

Σε οπωρώνες στους οποίους την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές από το κοκκοειδές οι γεωπόνοι συνιστούν τα παρακάτω:

Προσεκτική αφαίρεση όλων των προσβεβληµένων από το έντοµο κλάδων και κλαδίσκων κατά τη διαδικασία του κλαδέµατος και καταστροφή αυτών µε κάψιµο.

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال