Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις αδειών διαμονής εργατών γης


 

Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 193 του ν. 5078/2023, βάσει των οποίων χορηγείται άδεια διαμονής για εργασία.

Για να μπορεί κάποιος να κάνει σχετική αίτηση πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις

  • Ο αιτών να διαθέτει δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη στην Ελλάδα, για την απασχόλησή του με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών/ έργου
  • Ο αιτών να διέμενε στην Ελλάδα έως και 30/11/2023, χωρίς άδεια διαμονής
  • Ο αιτών να συνεχίζει να διαμένει στην Ελλάδα
  • Ο αιτών να συμπληρώνει τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη παραμονής στην Ελλάδα, πριν την υποβολή της αίτησης
  • Ο αιτών να κατέχει διαβατήριο, ακόμη και αν έχει λήξει
  • Να μην συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας
  • Ο αιτών να καταβάλλει παράβολο 300 ευρώ και τέλος κόστους εκτύπωσης της άδειας διαμονής ποσού 16 ευρώ

Ο εργοδότης, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση (μέσω gov.gr), ότι δεσμεύεται να απασχολήσει τον αιτούντα.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και χορήγησης της άδειας διαμονής έχει ως εξής:

– Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, στην υπηρεσία μίας στάσης της αποκεντρωμένης διοίκησης (στην περιφέρεια όπου θα παρέχει την εργασία του).

– Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης της αίτησης, εντός 40 ημερών από την υποβολή, ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας.

– Ηλεκτρονική υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων έναρξης της απασχόλησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών, από τη λήψη της βεβαίωσης κατάθεσης, άλλως η αίτηση απορρίπτεται.

Τέλος, προβλέπεται ότι η άδεια διαμονής χορηγείται άπαξ, έχει διάρκεια τρία (3) έτη και κατά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της, μπορεί να αιτηθεί αλλαγή κατηγορίας άδειας διαμονής. Άδεια διαμονής, χορηγείται και στον/στην σύζυγο- γονέα και ανήλικα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον ο γονέας έχει λάβει άδεια διαμονής και ο/ η σύζυγος – γονέας και τα ανήλικα τέκνα, ευρίσκονται στην Ελλάδα έως και 30/11/2023.

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال