Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ το στρέμμα, ποιους αφορά


 

Τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων για μερική αποζημίωση των απωλειών των καλλιεργειών που θεσπίστηκαν το φθινόπωρο 2023 – άνοιξη 2024, στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε από την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, λειτουργούν ακόμα και σήμερα.

Έτσι, το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (MADR) της Ρουμανίας, δημοσίευσε ένα νέο σχέδιο έκτακτου διατάγματος, στόχος του οποίου είναι η παροχή οικονομικής επιχορήγησης σε αγροτικούς παραγωγούς που καλλιεργούν σκόρδο, ύψους 1.500 ευρώ/εκτάριο, δηλαδή 150 ευρώ το στρέμμα, που καταβάλλεται σε lei με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ανακοινώνεται από στην Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας για την 1η Αυγούστου 2023, 4,9334 lei για 1 ευρώ.

Το καθεστώς εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Ρουμανίας, για παραγωγούς γεωργικών προϊόντων που δημιουργούν καλλιέργειες σκόρδου, σε έκταση τουλάχιστον 0,3 εκταρίων, και σωρεύεται με οποιαδήποτε άλλα καθεστώτα στήριξης που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό στο τμήμα 2.1 – Περιορισμένα ποσά ενίσχυσης από το Προσωρινό πλαίσιο Ουκρανία, σημείο 62, επιστολή α), τηρώντας το ανώτατο όριο των 280.000 ευρώ/δικαιούχο.

Η μέγιστη συνολική αξία του καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης είναι 20.868.280 λέι, ισοδύναμο των 4.230.000 ευρώ , και προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, στο πλαίσιο των προβλέψεων του προϋπολογισμού που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας για το έτος 2024.

Σύμφωνα με το σχέδιο κανονιστικής πράξης, εάν το συνολικό ποσό της πληρωμής που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους υπερβαίνει τους συνολικούς οικονομικούς πόρους που προβλέπονται ανωτέρω, το ποσό που οφείλεται σε κάθε δικαιούχο μειώνεται αναλογικά.

Δικαιούχοι του νέου καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων είναι εταιρείες που ασκούν τη δραστηριότητά τους στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής φυτικών γεωργικών προϊόντων και πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας :

α) ζητά την κρατική βοήθεια που προβλέπεται από το νέο έκτακτο διάταγμα·

β) είναι εγγεγραμμένα στα αρχεία του Αγροτικού Μητρώου που είναι ανοιχτά στους δήμους στη διοικητική εδαφική ακτίνα των οποίων βρίσκονται οι εκτάσεις που καλλιεργούνται με σκόρδο, το έτος 2024, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης·

γ) εγκαθιστούν/έχουν εγκαταστήσει καλλιέργειες σκόρδου, σε έκταση τουλάχιστον 0,3 εκταρίων, το φθινόπωρο του 2023 – την άνοιξη του 2024·

δ) δεν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, δηλαδή σε εκκαθάριση ή πτώχευση, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για κρατική ενίσχυση, σύμφωνα με τα αρχεία του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου ή, στην περίπτωση φυσικού προσώπου, δεν υπάρχει οριστική δικαστική απόφαση έχει εκδοθεί δικαστικά πρακτικά πτώχευσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για κρατική ενίσχυση·

ε) διατηρεί την καθιερωμένη καλλιέργεια σκόρδου.

Αιτήσεις για κρατική ενίσχυση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στο παράρτημα αρ. 1 της νέας κανονιστικής πράξης, θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) αντίγραφο ταυτότητας – ΔΙ/Δελτίο Ταυτότητας – ΔΕ του δικαιούχου ή πληρεξούσιο/συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και αντίγραφο ΔΕ/ΔΕ νομίμου εκπροσώπου, κατά περίπτωση·

β) αντίγραφο του εγγράφου για τραπεζικά στοιχεία.

γ) αντίγραφο του πιστοποιητικού του κατασκευαστή που ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·

δ) αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής στο Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου/Εθνικό Μητρώο Συλλόγων και Ιδρυμάτων ή της πράξης βάσει της οποίας ασκούν τη δραστηριότητά τους·

ε) πιστοποιητικό, πρωτότυπο, από το Αγροτικό Μητρώο, σύμφωνα με τα σχετικά με το έτος 2024 έγγραφα, που πιστοποιεί την έκταση της καλλιεργούμενης με σκόρδο που χρησιμοποιεί ο αιτών με βάση κάθε νομική πράξη που παρέχει δικαίωμα χρήσης. την εν λόγω γη.

Τα έγγραφα που υποβάλλονται/διαβιβάζονται σε αντίγραφο από τον δικαιούχο θα φέρουν τη φράση «σύμφωνα με το πρωτότυπο», θα φέρουν ημερομηνία και υπογραφή από τον δικαιούχο.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τη νέα κρατική ενίσχυση θα υποβληθούν έως τις 19 Απριλίου 2024.

Η καταβολή των ποσών που χορηγούνται μέσω του νέου καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων πραγματοποιείται έως και τις 30 Ιουνίου 2024.

Πηγή agronewsbomb.gr

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال