Χάρτης Ιστοτόπου - Μελισσοκομία Χάρτης Ιστοτόπου - Καλλιέργειες Χάρτης Ιστοτόπου - Δενδροκαλλιέργεια Χάρτης Ιστοτόπου - Αγρότες Χάρτης Ιστοτόπου - Ειδήσεις Πώς θα εφαρμοστούν τα επιχειρησιακά προγράμματα οπωροκηπευτικών

Πώς θα εφαρμοστούν τα επιχειρησιακά προγράμματα οπωροκηπευτικών


 

Τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027, καθορίζονται με ΥΑ, που αναρτήθηκε στη διαύγεια.

Το σύνολο των χρηματοδοτικών κονδυλίων που αφορούν τον τομέα των οπωροκηπευτικών για την περίοδο 2023-2027 καθορίζεται σε 50 εκατ.  ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) είναι οι αναγνωρισμένες Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) και Ενώσεις Οργανώσεις Παραγωγών (ΕΟΠ) και η κύρια δραστηριότητα τους αφορά τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων των μελών τους.

Οι ΟΠ/ΕΟΠ διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα παραδίδονται πράγματι για μεταποίηση:

α) με ετήσιες γραπτές συμβάσεις που συντάσσονται μεταξύ της εκάστοτε ΟΠ/ΕΟΠ και των μεταποιητικών μονάδων ή με δέσμευση προμήθειας παραγωγής των μελών της, αν η ΟΠ/ΕΟΠ είναι και μεταποιητής, οι οποίες θεωρούνται από τη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας που έχει την έδρα της η ΟΠ/ΕΟΠ,

β) με την τήρηση από την ΟΠ/ΕΟΠ αρχείου παραστατικών για τις ποσότητες των προϊόντων που παρέδωσαν τα μέλη της, σε εκτέλεση των συμβάσεων  και με τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, καθώς και με τήρηση αρχείου με τα παραστατικά πώλησης των αντίστοιχων ποσοτήτων προς τις μεταποιητικές μονάδες με τις οποίες η ΟΠ/ΕΟΠ έχει υπογράψει συμβάσεις.

Να σημειωθεί ότι η ΟΠ μπορεί να αναθέτει υπεργολαβικά όλες τις δραστηριότητές της, εκτός της παραγωγής.

Επιλέξιμες δαπάνες – Παρεμβάσεις

Η στήριξη που παρέχεται στις ΟΠ/ΕΟΠ έχει τη μορφή της επιστροφής των επιλέξιμων δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους.

Για καθέναν από τους στόχους και σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ, οι ΟΠ/ΕΟΠ  επιλέγουν για τα ΕΠ τους από τα παρακάτω είδη παρεμβάσεων:

  • «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
  • «Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
  • «Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
  • «Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
  • «Συστήματα ποιότητας στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
  • «Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».
  • «Δράση απόσυρσης από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών».

Δείτε αναλυτικά την ΥΑ ΕΔΩ


Πηγή www.in.gr

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال