Πως Μπορείτε να Επωφεληθείτε από τα Νέα Προγράμματα Οικοτεχνίας και Αγροτικής Μεταποίησης - Ενίσχυση έως 80%!


 

Στην εποχή της συνεχούς ανάπτυξης και αλλαγής, η αγροτική οικονομία παραμένει ένας ζωτικός τομέας για την εθνική οικονομία. Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης, έχει εισάγει νέα προγράμματα οικοτεχνίας και αγροτικής μεταποίησης, παρέχοντας ενίσχυση έως και 80%.

Αυτά τα προγράμματα στοχεύουν στην ενίσχυση των αγροτών και των επιχειρήσεων αγροτικής μεταποίησης, με σκοπό την αναβάθμιση των παραγωγικών τους δυνατοτήτων. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να καλύψει μια σειρά από δραστηριότητες, από την αγορά νέου εξοπλισμού και τεχνολογίας μέχρι την εκπαίδευση και την αναβάθμιση των υποδομών.

Προγράµµατα Leader, Μεταποίησης-Εµπορίας του ΠΑΑ, ΕΣΠΑ και καθεστώς Αγροδιατροφής Αναπτυξιακού Νόµου συνθέτουν τα επενδυτικά εργαλεία που θα ξεκινήσουν να γίνονται διαθέσιµα τους επόµενους µήνες, για όσους θέλουν να κάνουν το βήµα προς την επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων ή να εκσυγχρονίσουν την υφιστάµενη επιχείρησή τους

Προγράµµατα Leader

Αφορά την ενίσχυση µεταποίησης για δαπάνες ύψους έως 400.000 ευρώ. Tο ποσοστό ενίσχυσης θα κυµαίνεται κοντά στο 60% και θα µπορεί να φτάσει στο 80% στην περίπτωση των νέων σε ηλικία αγροτών. Οι επενδύσεις σε µεταποίηση θα είναι επιλέξιµες µόνο για κατηγορίες προϊόντων που παράγονται στην περιοχή παρέµβασης και αποδεδειγµένα υπάρχει υστέρηση στον µεταποιητικό κλάδο αυτών. Οι πρώτες προσκλήσεις αναµένονται αρχές του 2024. 

Μεταποίηση - Εµπορία του ΠΑΑ

Για τον ερχόµενο Απρίλιο προγραµµατίζεται η πρόσκληση του µέτρου Αγροτικής Μεταποίησης ύψους 150 εκατ. ευρώ σύµφωνα µε έγγραφο των διαχειριστικών αρχών. Επιλέξιµες θα είναι πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις και επενδύσεις από 400.001 έως και 5.000.000 ευρώ. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στο 50% και 65% στα Νησιά. Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου, µείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, προβλέπεται η προσαύξηση της ενίσχυσης κατά 10%. 

ΕΣΠΑ - Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

Αφορά την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, µέσω της δηµιουργίας νέων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγµένους ΚΑ∆ όλων των κλάδων της οικονοµίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εµπορίου και του τουρισµού.

-  Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα µπορεί να κυµαίνεται από ​40.000 έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόµενων δαπανών και δύναται να προσαυξάνεται κατά:

-  10% εφόσον η επένδυση πραγµατοποιηθεί σε αποµακρυσµένη ή πυρόπληκτη ή πληµµυροπαθή περιοχή ή µικρά νησιά και

-  επιπλέον κατά 5% µε την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η προκήρυξη αναµένεται έως το τέλος του 2023. 

Αναπτυξιακός Νόµος - Καθεστώς Αγροδιατροφής

 Στον Αναπτυξιακό Νόµο έχει υπάρξει ήδη µία πρόσκληση όπου κατατέθηκαν 330 αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια ύψους 483,5 εκατ. ευρώ. Αναµένεται, άγνωστο το πότε, ακόµη µία πρόσκληση που θα αφορά και τις επενδύσεις µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

με πληροφορίες  agronews.gr

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال