Τα φετινά ποσά και στις 16 συνδεδεµένες ενισχύσεις του 2023


 

Τα φετινά ποσά και στις 16 συνδεδεμένες, διπλό πριμ σε ψυχανθή ευνοημένα τα όσπρια Τιµή ενίσχυσης ύψους 47 ευρώ το στρέµµα για 95.000 στρέµµατα αναφοράς υπολογίστηκε για τη συνδεδεµένη ενίσχυση σπόρων σποράς, µε αυξηµένο ετήσιο προϋπολογισµό ύψους 4,465 εκατ. ευρώ.

Η τελική ενίσχυση θα εξαρτηθεί από τον αριθµό στρεµµάτων για σπόρους σπορούς που δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ 2023 και µπορεί να κυµανθεί µεταξύ 40 - 54,1 ευρώ το στρέµµα (δηλαδή ±15% επί της µέσης τιµής ενίσχυσης που έχει αρχικώς υπολογιστεί).

Όπως και πέρυσι επιλέξιµες είναι 47 ποικιλίες καλλιέργειας ψυχανθών και 9 οσπρίων. Οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να διατηρούν τις επίσηµες ετικέτες προβασικού, βασικού, πιστοποιηµένου και εµπορικού όπου προβλέπεται, σπόρου προς σπορά, επί διετία.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης

Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5520/Β’/2023)  δικαιούχοι της ενίσχυσης φέτος είναι:

Α. Ο καλλιεργητής/ενεργός γεωργός, ο οποίος συνάπτει σύµβαση καλλιέργειας για πολλαπλασιασµό πιστοποιηµένων σπόρων προς σπορά (συµβάσεις πολλαπλασιασµού σπόρων) µε σποροπαραγωγική επιχείρηση. Ο καλλιεργητής διαθέτει την παραγωγή του στη συµβαλλόµενη σποροπαραγωγική επιχείρηση.

Β. Η σποροπαραγωγική επιχείρηση, η οποία καλλιεργεί ή παράγει η ίδια τον πιστοποιηµένο σπόρο σποράς σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόµενες εκτάσεις.

 1. Οι δικαιούχοι προκειµένου να λάβουν τη συνδεδεµένη ενίσχυση οφείλουν να καλλιεργούν σπόρους προς σπορά των ειδών κτηνοτροφικών ψυχανθών και οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Να χρησιµοποιούν αποκλειστικά προβασικό, βασικό, πιστοποιηµένο και εµπορικό όπου προβλέπεται, σπόρο σποράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις: α) 250744/ 17-6-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β’ 861) και β) 6775/95992/ 24-07-2014 υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισµένων ψυχανθών» (Β’ 2130), όπως ισχύουν. Κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στις ως άνω υπουργικές αποφάσεις επιτρέπεται να χρησιµοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή) για την παραγωγή προβασικού και βασικού σπόρου προς σπορά, όπως αναφέρεται στην 217265/28-01-2004 υπουργική απόφαση «∆ιατηρητές ποικιλιών φυτικών ειδών» (Β’ 203).

Β. Να µη χρησιµοποιούν σπόρους γενετικά τροποποιηµένων ποικιλιών.

Γ. Να χρησιµοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών ή/και στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών.

Επιδοτήσεις 2023

Τα ποσά για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις του 2023, µε απόκλιση συν - πλην 15% έχουν ως εξής:

 • Σκληρό σιτάρι, µαλακό σιτάρι, κριθάρι: 10 ευρώ το στρέµµα.
 • Καλαµπόκι: 55 ευρώ το στρέµµα.
 • Ρύζι: 30 ευρώ το στρέµµα.
 • Σπόροι - σποράς: 47 ευρώ το στρέµµα.
 • Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: 19,2 ευρώ το στρέµµα.
 • Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή: 8,3 ευρώ το στρέµµα.
 • Βιοµηχανική ντοµάτα: 51, ευρώ το στρέµµα.
 • Πορτοκάλι χυµοποίησης: 51,2 ευρώ το στρέµµα.
 • Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης: 28,5 ευρώ το στρέµµα.
 • Κορινθιακή σταφίδα: 34,8 ευρώ το στρέµµα.
 • Μήλα ΠΟΠ/ΠΓΕ: 47,2 ευρώ το στρέµµα. 
 • Αιγοπρόβατα: 10 ευρώ το κεφάλι.
 • Θηλάζουσες αγελάδες: 108 ευρώ το κεφάλι.
 • Μοσχάρια 11 - 12 µηνών: 200 ευρώ το κεφάλι.
 • Μοσχάρια 12 - 24 µηνών: 250 ευρώ το κεφάλι. 

 • με πληροφορίες  agronews.gr
Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال