Πώς θα δοθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις σε κριθάρι και μαλακό σιτάρι


 

Τα ποσά των 8,32 εκατ. ευρώ και των 5,824 εκατ. ευρώ θα δοθούν το 2023 για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις κριθαριού και μαλακού σίτου, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της νέας ΚΑΠ.

Δείτε τα ΦΕΚ ΕΔΩ και ΕΔΩ

Ειδικότερα, με σχετικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών, για τη χορήγηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων στην καλλιέργεια κριθαριού και μαλακού σίτου.

Για τη συνδεδεμένη ενίσχυση κριθαριού, η έκταση αναφοράς για κάθε έτος της περιόδου 2023- 2027 καθορίζεται σε 83.200 εκτάρια (8.320 στρέμματα) και η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 100 ευρώ/εκτάριο  (10 ευρώ/στρέμμα).

Αντίστοιχα, η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στο μαλακό σιτάρι για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 58.240 εκτάρια (5.824 στρέμματα) και η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι στα 100 ευρώ/εκτάριο (10 ευρώ/στρέμμα).

Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για τη συνδεδεμένη ενίσχυση του σκληρού σιταριού. Επομένως η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 85 ευρώ/εκτάριο (8,5 ευρώ/στρέμμα) και 115 ευρώ/εκτάριο (11,5 ευρώ/στρέμμα), αντίστοιχα. 

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης κριθαριού και μαλακού σιταριού είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν κριθάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπων τιμολογίων αγοράς των σπόρων προς σπορά και των πρωτότυπων επίσημων ετικετών που φέρουν οι συσκευασίες των σπόρων προς σπορά που αναγράφονται στα ανωτέρω τιμολόγια αγοράς.
  • Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά για το κριθάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο. Στην περίπτωση χρήσης ποικιλιών (υβριδίων) κριθαριού που έχουν δημιουργηθεί με την τεχνική της κυτταροπλασματικής αρρενοστειρότητας (CMS hybrids), η απαιτούμενη ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά των υβριδίων αυτών καθορίζεται στα 90 κιλά ανά εκτάριο.
  • Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής) .

Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων, οι δικαιούχοι δύνανται να χρησιμοποιούν σπόρο προς σπορά κατηγορίας βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 217265/28-01-2004 (Β’ 203) υπουργική απόφαση, ποικιλιών κριθαριού εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών αποκλειστικά και μόνο:

α) Για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ, για τις δηλωθείσες εκτάσεις οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή και προορίζονται για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα I,

β) για τον αναπολλαπλασιασμό του υλικού καλλιτερευτή της διατηρούμενης ποικιλίας η οποία αποδεικνύεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του ΥπΑΑΤ προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σύνολο των δηλωθεισών εκτάσεων οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ.

www.in.gr

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال