Μελισσοκομία: Παράταση για τον «Εξοπλισμό διευκόλυνσης μετακινήσεωνΔικαιούχοι της δράσης είναι οι ενεργοί μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 20 κατεχόμενες κυψέλες

Παρατείνεται κατά 15 ημέρες, έως και τις 14-7-2023, η ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών για τη δράση «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», της παρέμβασης Π2-55.3 «Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης μελισσοσμηνών», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας από το εγκεκριμένο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), για την περίοδο 2023-2027, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι ενεργοί μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 20 κατεχόμενες κυψέλες και ενισχύεται η προμήθεια:

α) κυψελών αντικατάστασης,

β) μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών.

Το επιλέξιμο ποσοστό προμήθειας ορίζεται έως 10% επί των κατεχομένων κυψελών για προμήθεια κυψελών αντικατάστασης και έως 20% επί των κατεχομένων κυψελών για προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων.

Η μέγιστη καθαρή επιλέξιμη αξία των ειδών των οποίων η αγορά μπορεί να ενισχυθεί, καθορίζεται μέχρι του ποσού των 30€, για κάθε κυψέλη αντικατάστασης και μέχρι του ποσού των 9€, για κάθε μεμονωμένη κινητή βάση.

Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ πραγματοποιούν οπτικούς διοικητικούς ελέγχους στο 100% των υποβληθεισών αιτήσεων συμμετοχής, οι οποίες ελέγχονται ως προς:

α)  την εγκυρότητα των αναφερόμενων σε αυτές στοιχείων,

β)  το εμπρόθεσμο της υποβολής τους,

γ) την ορθή έκδοση και το εμπρόθεσμό υποβολής των παραστατικών αγοράς των κυψελών ή/και μεμονωμένων κινητών βάσεων,

δ) τον αριθμό των αγορασμένων ειδών κυψελών ή/και μεμονωμένων κινητών βάσεων,

ε)  την ισχύ της ιδιότητας του ενεργού μελισσοκόμου,

στ)  ων καταχωρημένων στοιχείων με τα αντίστοιχα στοιχεία των μελισσοκόμων οι οποίοι αποκλείονται από τη δράση, βάσει των προβλεπόμενων κυρώσεων προηγούμενων ετών.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο ελέγχονται:

α) ο συνολικός αριθμός των κατεχομένων κυψελών του δικαιούχου,

β) ο αριθμός των επιλέξιμων αγορασθέντων ειδών (κυψελών αντικατάστασης ή/και μεμονωμένων κινητών βάσεων),

γ)  τα αναφερόμενα στα κατατεθέντα παραστατικά αγοράς των επιλέξιμων ειδών και

δ) η πυροσφράγιση και η σήμανση των επιλέξιμων αγορασθέντων ειδών.

Ειδικά για το έτος 2023 (πρώτο έτος εφαρμογής) οι επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργούνται από την αρμόδια ΔΑΟΚ έως και την 25η Αυγούστου 2023.

Πηγή www.in.gr
 

Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال