Ενίσχυση ζωοτροφών | Από τη Δευτέρα 19/12 μέχρι τις 29/12 οι αιτήσεις των κτηνοτρόφων


 

Στις 19 Δεκεμβρίου ξεκινά η υποβολή δηλώσεων για την επιδότηση ζωοτροφών, έπειτα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης του Μέτρου 22 που αφορά σε ένα κονδύλι ύψους 89 εκατ. ευρώ το οποίο θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους κτηνοτρόφους βάσει του μεγέθους των μονάδων τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στήριξης - πληρωμής ξεκινά την προσεχή Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, με το σύστημα που φιλοξενείται στο gov.gr να παραμένει ανοιχτό έως τις 29 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει πως οι ενισχύσεις θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατά πάσα πιθανότητα τις πρώτες ημέρες του 2023.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο της παρούσας, υποβάλλουν προς την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση του Μέτρου. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον ιστότοπο eae.opekepe.gov.gr

Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης θα υπάρχει αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο.

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση   ΕΔΩ

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι δικαιούχοι κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνουν ότι:

#  δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση ή/και δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα με τον ίδιο σκοπό και τις ίδιες προϋποθέσεις.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς μέσω του ΠΣ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης– πληρωμής, καθώς και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και τη φυλάσσει στο αρχείο του.

Με την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής, οι υποψήφιοι αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων συμπεριλαμβανομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης-πληρωμής, μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής της αίτησης.

Δεν απαιτείται η αποστολή υπογεγραμμένων αντίγραφων ή αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης από τους υποψήφιους προς την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά στήριξης προκύπτουν βάσει του συστήματος κλάσεων που είχε ανακοινωθεί πριν από μερικές εβδομάδες, όταν δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση.

Στην περίπτωση της αιγοπροβατοτροφίας, υπάρχουν 10 συν τρεις κλάσεις (οι τρεις αφορούν στη Β. Εύβοια) και τα ποσά ενίσχυσης ξεκινούν από τα 100 ευρώ για εκμεταλλεύσεις με 11 έως 24 ζώα και να φτάνουν τις 5.480 ευρώ για εκμεταλλεύσεις άνω των 950 αιγοπροβάτων. Στις αντίστοιχες κλάσεις, υπάρχει μια προσαύξηση 15% για τις νησιωτικές περιοχές.

Κλάσεις - ποσό ενίσχυσης/κτηνοτρόφο

Βάσει των πινάκων, μια εκμετάλλευση με 110-120 αιγοπρόβατα αξιώνει ενίσχυση γύρω από τα 7 ευρώ το κεφάλι, αφού εμπίπτει στην κλάση ενίσχυσης των 800 ευρώ.

Για τον τομέα της βοοτροφίας το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 120€ έως και 7.000€ ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ανάλογα με την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκμετάλλευσης, βάσει του αριθμού των βοοειδών που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται μετά τους σχετικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κλάσεις - ποσό ενίσχυσης/κτηνοτρόφο

Για τον τομέα της ωοπαραγωγού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 700€ έως 15.000€. Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές (συμπεριλαμβανόμενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%. Για τον τομέα της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000€.

ωοπαραγωγός πτηνοτροφία


κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία

Για τον τομέα της χοιροτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 1.000€ έως 15.000€. Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές σε νησιωτικές περιοχές (συμπεριλαμβανόμενης Εύβοιας και Κρήτης) τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%.

χοιροτροφία


Πηγή - agronews.gr


Νεότερη Παλαιότερη
image

نموذج الاتصال